Trudności związane z sondowaniem opinii | Porady psychologiczne - sposoby na lepszą pamięć

Obecnie wiemy, że prosta odpowiedź „tak” lub „nie” na pytanie dotyczące spraw publicznych może być bardzo myląca. Po pierwsze, sama forma pytania może powodować, że liczba osób, odpowiadających w ten czy inny sposób, wykazuje dużą zmienność.

Nie ma żadnego powodu, aby przypuszczać, że różnica pomiędzy 64% a 81% stanowi odbicie jakiejś zmiany w postawach wobec międzynarodowych organizacji, która zaszła między styczniem a kwietniem. Zwrot „dla utrzymania pokoju na świecie” w drugim pytaniu niewątpliwie zwiększył procent odpowiedzi twierdzących.

Jedna z głównych trudności związanych z sondowaniem opinii polega na tym, że trudno powiedzieć, jak zdecydowanie osoba odpowiadająca podtrzymuje swój pogląd. Problem ten występuje także przy badaniu postaw. Odpowiedzi „tak – nie” mogą być dawane w sposób równie przypadkowy, jak się to czasem zdarza przy sprawdzaniu wiadomości studentów testami typu „prawda-fałsz”. Niepewność lub zdecydowanie odpowiedzi zależy w części od tego, w jakim stopniu skrystalizowana jest opinia publiczna w odniesieniu do danego zagadnienia. Często prosi się ludzi o podawanie swej opinii co do problemów o wysoce technicznym charakterze, takich jak wpływ energii atomowej na przyszłość cywilizacji. Na takie pytania badani w wysokim procencie odpowiadają: „me mam zdania”. Podawane przez innych badanych opinie należy wówczas interpretować z niezwykłą ostrożnością.

Nawet jeśli posługujemy się pytaniami z odpowiedziami do wyboru, można wprowadzić wiele udoskonaleń. Jeden ze sposobów polega na tym, aby zamiast odpowiedzi „tak” lub „nie” zastosować szereg z góry ustalonych alternatyw. Często odpowiadającemu wręcza się kartkę z czterema (lub więcej) możliwymi odpowiedziami i prosi się go, aby wybrał tę odpowiedź, która jest najbardziej zbliżona do jego Ą Cytowane przez Cartwrighta (1946). (Przyp. aut.). własnej opinii. W innej metodzie stosujemy pytanie „filtrujące”, które pozwala ustalić, jakie pytanie powinniśmy zadać jako następne. Podany niżej przykład5 pokazuje, w jaki sposób można „rozbić” stereotypową odpowiedź, zadając drugie pytanie tym, którzy odpowiadają w konwencjonalny sposób:

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>